change log for P1229715 (close)

datetimeuserobjecttablefieldtypeoldnew
2016-11-16:22:13Alfred Pfeiffer P1229715 problems cooktxt  updateunlösbar: 1.Kc3 a4! 2.Kb2 Sb3! (A.Baumann) unlösbar: 1. Kc3 a4! 2. Kb2 Sb3! (A.Baumann) 
2016-11-16:21:54Alfred Pfeiffer P1229715 problems cooktxt  update unlösbar: 1.Kc3 a4! 2.Kb2 Sb3! (A.Baumann) 
2016-11-16:20:38Alfred Pfeiffer no solution refkey   add  
2016-11-16:19:24Alfred Pfeiffer Durbar refkey   add  
2016-11-16:18:58Alfred Pfeiffer P1229715 problems solution  update 1. Kc3 Ka7 2. Kb2 Ka8 3. Kxa1 Ka7 4. Ka2 Ka8 5. Ka3 Ka7 6. Ka4 Ka8 7. Kxa5 Ka7 8. Kb4 Ka8 9. Kc3 Ka7 10. Kd2 Ka8 11. Ke1 Ka7 12. Kf2 Ka8 13. Kg3 Ka7 14. Kh4 Ka8 15. Kh5 Ka7 16. Kh6 Ka8 17. Kg7 Ka7 18. Kxf7 Ka8 19. Kxf6 Ka7 20. Kxf5 Ka8 21. Kxe4 Ka7 22. Ke5 Ka8 23. Kd6 Ka7 24. Kxc6 Ka8 25. Kb6# 
2016-10-3111:35:27Frank Müller wKd2 wLh1 wSc5d7 wBe2e3f4 sKa8 sSa1 sBh2e4f5a5f6c6f7 position squares  update   
2016-10-3111:35:26Frank Müller P1229715 problems fcooked  update
2012-1-715:19:32Frank Müller P1229715 problems award  update Durbar Task Turnier 
2012-1-712:38:03Frank Müller P1229715 problems   add  
2012-1-712:38:03Frank Müller wKd2 wLh1 wSc5d7 wBe2e3f4 sKa8 sSa1 sBh2e4f5a5f6c6f7 position   add  
2012-1-712:38:03Frank Müller Gilbert S. Dobbs refaut   add  
2012-1-712:38:03Frank Müller 616 The Pittsburgh Gazette Times , p. , 28/07/1912 refsrc   add  
2012-1-712:38:03Frank Müller Alleinunterhalter ( ) refkey   add  
2012-1-712:38:03Frank Müller n# refgen   add